Obra de Vicente Risco

ESCRITOS DE VICENTE RISCO

Plan pedagóxico para a galeguización das escolas
Teixeira de Pascoaes – Vicente Risco. Epistolario
O lobo da xente
LIBRO DE LAS HORAS
Do caso que ll’aconteceu ô Dr. Alveiros
Un caso de lycantropía (O home-lobo)
Cultura e natura
Manuel Murguía
La poesía gallega en el siglo XIX
Hipóteses e probremas do folklore galego-portugés
A Coutada
Satanás. História do diabo
Satanás. Historia del diablo
Mitteleuropa
Mitología cristiana
La puerta de paja
Historia de Galicia
Elementos de metodología de la historia
El problema político de Galicia
El Oriente contado con sencillez
Teoría do nacionalismo galego
Sobre el concepto del héroe
Orden y Caos (Exegesis de los mitos)
O porco de pé
Leria
O bufón d’el rei
BIBLIOGRAFÍA VICENTE DE RISCO
Dédalus en Compostela-Français
Dédalus en Compostela-English
Dédalus en Compostela-Castellano
Dédalus en Compostela-Deutsch
Dédalus en Compostela
Do futurismo e mais do Karma
Os europeos en Abrantes
Meixelas de rosa
A velliña vella
Romance de Mouros
A trabe de ouro e a trabe de alquitrán
Céltiga
La zarpa

(1910a), [Rujú Sahib], “Filosofía arbitraria: España y los españoles”, El Miño, Ourense, 27-II.

(1910b), “La mentira de Nietzsche”, El Miño, 20-III.

(1910c), [Polichinela] “De mi retablo. El enemigo”, El Miño, 3-IV.

(1910d), Castro Caldelas. Monografía cinetífica por…., alumno de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, Madrid, Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica.

(1910e), [Polichinela] “De mi retablo. Politiquerías”, El Miño, 11-XII.

(1911a), “De Literatura Gallega. De los precurosres a los contemporáneos”, Mi Tierra , Ourense, nº 1, xullo, p. 3.

(1917a), “Preludio a toda estética futura”, La Centuria , Ourense, nº 1, xuño, pp. 14-18; nº 2, xullo, pp. 17-18; nº 3, agosto, pp. 12-17; nº 5, outubro, pp. 19-21; nº 6, novembro, pp. 16-17; nº 7, xullo 1918, pp. 20-21.

(1918a), “Figuras do rexionalismo. D. Rodrigo Sanz”, La Región, 8-III, p. 1.

(1918b), “Teoría do nazonalismo galego”, ANT, nº 61, 20-VII, pp. 1-2.

(1918c), [R.] “Fixando puntos. A base nazonalista”, ANT, nº 66, 10-IX, pp.1-2.

(1918d), [R] “Fixando puntos. O sentimento da patria”, ANT, nº 67-68, 30-IX, pp. 1-2.

(1918e), [R] “Fixando puntos. A grande misión galega”, ANT, nº 69, 15-X, p.2.

(1918f), “Prosas galeguistas”, ANT, nº 72, 15-XI, p. 4.

(1918g), “Prosas galeguistas”, ANT, nº 73-74, 5-XII, p. 2.

(1918h), “Prosas galeguistas”, ANT, nº 75, 15-XII, pp. 5-6.

(1918i), Las Tinieblas de Occidente. Ensayo de una valoración de la civilización europea , ed. de Manuel Outeiriño, Santiago, Sotelo Blanco, 1990.

(1919a), “Prosas galeguistas. Pra Ramón Cabanillas”, ANT, nº 90, 25-V, pp. 2-3.

(1919b), “Prosas galeguistas”, ANT, nº 91, 5-VI, p. 1.

(1919c), “O druidismo no século XX”, ANT, nº 93, 5-VII, p. 1.

(1919d), “Triadas druídicas”, ANT, nº 94, 15-VII, p. 2.

(1919e), “Prosas galeguistas. Ortografía. A provincia”, ANT, nº 95, 25-VII, pp. 3-4.

(1919f), “Agrarios e galeguistas. A nosa intransixencia”, ANT, nº 96, 5-VIII, pp. 4-5.

(1919g), “El galleguismo y el problema de la emigración en Galicia. Una inciativa de la Irmandá Rexionalista de Orense”, El Sol , Madrid, 13-VIII, sup.

(1919h), “Max Jacob”, ANT, nº 97, 15-VIII, p. 4.

(1919i), “Cosmopolitismo e universalismo”, ANT, nº 98, 25-VIII, p. 5.

(1919k), “A Atlántida”, ANT, nº 101, 25-IX, p. 5.

(1919l), “O pensamento galeguista en Lois Porteiro”, ANT, nº 103, 25-X, pp. 3-4.

(1919m), “Nuno Gonçalves i-a pintura galego-portuguesa do Cuatrocento”, ANT, nº 103, 25- X, pp. 8-9; nº 105, 15-XI, pp. 7-8; nº 109, 1-I-1920, pp. 4-5.

(1919n), “Prosas galeguistas”, ANT, nº 107, 5-XII, p. 7.

(1919o), Do caso que lle aconteceu ô Dr. Albeiros , A Coruña, Tip. El Noroeste.

(1920a), Teoría do nacionalismo galego, Ourense, Imp. La Región.

(1920b), “Prosas galeguistas. Liminares”, ANT, nº 109, 1-I, p. 10.

(1920c), “Prosas galeguistas. Dándolle voltas a un centenario”, ANT, nº 112, 20-II, p. 6.

(1920d), “En el umbral del apocalipsis”, La Ilustración Española y Americana , 8-III.

(1920e), “Arte Nova”, ANT, nº 114, 20-III, pp. 1-6.

(1920f), “Estudios críticos. Eça de Queirós e Guerra Junqueiro”, ANT, nº 114, 20-III, pp. 7-8.

(1920g), “Crítica literaria. Letras portuguesas”, ANT, nº 119, 10-V, pp. 1-2.

(1920h), “Rabrindanath Tagore i-o nazonalismo indio. A i-alma da terra”, ANT, nº 123, 15- VII-1920, pp. 3-5.

(1920i), “Mística disertación na que se decrara o simbolismo y-espirtual sinificado que ten a vida groriosa do Santo Apóstol San Yago, asi como a festa que hoxe principia a celebrare a nazón galega”, ANT, nº 124, 25-VII, p. 4.

(1920k), “O Renacemento Galego”, Galicia , La Habana, XIX, nº 30, 25-VII, pp. 6-7.

(1920l), “Letras nosas e alleas”, ANT, nº 126, 20-VIII, pp. 5-6.

(1920m), “O sentimento da Terra na raza galega”, Nós, nº 1, 30-X, pp. 4-9.

(1920n), “Galizia Céltiga. A Don Manuel Murguía respeitosamente”, Nós, nº 3, 30-XII, pp. 5-14; nº 5, 24-VII-1921, pp. 6-12.

(1921a), “O poeta armenio Hrand Nazariantz”, Nós, nº 4, 31-I, pp. 16-17. (1921b), “O despertamento dos pobos célticos e o porvir de Europa”, ANT, nº 133, 1-II, pp. 4-5.

(1921c), “Rosalía de Castro. O poeta-saudade”, El Diario de Orense , 17-VII, p. 1. [Tamén en Terra , Buenos Aires, nº 2, 25-VII-1923, p. 4].

(1921d), “El nacionalismo flamenco y la cuestión de las lenguas en Bélgica después de la Guerra”, El Noroeste , A Coruña, 19-VIII, p. 1.

(1921e), “Plan pedagóxico pr’a galeguizazón d’as escolas”, Nós, nº 6, 20-VIII, pp. 5-7; nº 7, 25- X, pp. 10-12.

(1921f), “A Terra”, La Zarpa , Ourense, 22-X, p. 1.

(1921g), “Do culto da Vaca Astral en Galicia”, ANT, nº 149, 15-X, pp. 5-6.

(1921h), “A Raza”, ANT, nº 151, 15-XI, p. 6.

(1921i), “Irlanda, Galiza, o gobernador de Pontevedra e Cambó”, La Zarpa , 3-XII, p. 1.

(1921k), “Irlanda e Galicia”, Nós, nº 8, 5-XII, pp. 17-20.

(1921l), “Os nosos”, La Zarpa , 10-XII, p. 1.

(1921m), “O trunfo d’Irlanda”, La Zarpa, 17-XII, p. 1.

(1921n), “Porqué Galiza non tén un Cambó?”, La Zarpa , 31-XII, p. 1.

(1921o), “Eslavos e celtas”, ANT, nº 154, 31-XII, p. 6.

(1921p), “O libro de Mr Horacio Wells”, ANT, nº 146, 1-IX, pp. 2-4.

(1922a), “Dos nosos ulsterianos, e mais da cortesía”, La Zarpa , 14-I, p. 1.

(1922b), “Ideias vellas”, La Zarpa , 19-I, p. 1.

(1922c), “A Doctrina Nazonalista de Ramón Villar Ponte”, La Zarpa , 29-I.

(1922d), “Agrarismo e ruralismo”, La Zarpa , 2-III, p. 1.

(1922e), “A decadenza da vila”, La Zarpa , 18-III, p. 1.

(1922d), “A cobiza de ter unha grande vila”, La Zarpa, 25-III, p. 1.

(1922e), “A cencia y-os mitos”, La Zarpa , 1-IV, p. 1.

(1922f), “Busquemos un fin”, La Zarpa , 8-IV, p. 1.

(1922g), “Cousas”, La Zarpa , 22-IV, p. 1.

(1922h), “A deusa nai”, La Zarpa , 6-V, p. 1.

(1922i), “Superoccidentalismo”, La Zarpa , 28-V, p. 1.

(1922k), “Do `máis alá´ e mais do `foulard´”, La Zarpa , 15-VII, p. 1.

(1922l), “Siquera, unha vez ó ano….”, La Zarpa , 25-VII, p. 1.

(1922m), “Leria metafísica”, La Zarpa , 7-X, p. 1.

(1922n), “As duas Galizas e a campaña agraria”, La Zarpa , 28-X, p. 1.

(1922o), “O nazonalismo e a políteca”, La Zarpa , 5-XI, p. 1.

(1922p), “Oucidentalismo e orientalismo”, La Zarpa , 25-XI, p. 1.

(1923a), “O teósofo alemán Rudolf Steiner”, Nós, nº 15, 1-I, pp. 7-10; nº 17, 1-III, pp. 8-15; nº 18, 1-VII, pp. 12-15.

(1923b), “Rexurdimento”, Rexurdimento (ING), [nº 1, xaneiro], p. 3. Tamén en La Zarpa, 6-I, p. 1.

(1923c), “O eixempro de Cataluña”, La Zarpa, 20-I, p. 1.

(1923d), “O problema da grande vila”, Rexurdimento (ING) [nº 2, xaneiro], p.1.

(1923e), “Na morte do patriarca”, La Zarpa , 4-II, p. 1.

(1923f), “Redención e liberdade”, La Zarpa , 9-II, p. 1.

(1923g), “Galiza e os partidos polítecos hespañoes”, Rexurdimento (ING) [nº 3, febreiro], pp. 6-7.

(1923h), “Adam Mickiewicz”, Rexurdimento (ING) [nº 4, marzo], p. 1.

(1923i), “Comparanzas: Flandes e Walonia”, La Zarpa , 4-IV, p. 1.

(1923k), “Novamente o asunto do millo”, La Zarpa , 26-IV, p. 1. Tamén en El Emigrado, nº 98, 31-VII, p. 1.

(1923l), “Cousas de Hespaña”, La Zarpa, 16-V, p. 1.

(1923m), “A Galiza e o voto en Cortes. A arela mínima do nazonalismo galego”, Rexurdimento (ING), [nº 7, xuño], p. 1.

(1923n), “Isto é o que é o nazonalismo galego”, Terra. Idearium da ING n’América do Sul, Buenos Aires, nº 1, 25-VI, pp. 1-2.

(1923o), “A estrela do Apóstolo”, Nós, nº 18, 1-VII, 4 páxinas de encarte entre 9 e 10.

(1923p), “A triple alianza nazonalista”, La Zarpa , 14-VIII, p. 1.

(1923q), [Resposta á enquisa sobre autonomía de Galicia], Galicia , Vigo, 20-I,p.1.

(1923r), “O asunto do millo”, El Emigrado, nº 98, 31-VII, p. 1.

(1924a), “O doutor Cotarelo e nós”, El Pueblo Gallego, Vigo, 18-III, p. 1.

(1924b), “O meu canto a Castela”, Galicia , 26-X, p.1; 27-X, p.1.

(1925a), “Ainda unha Historia Universal”, ANT, nº 208, 1-I, pp. 2-3.

(1925b), “Cultura e natura”, Galicia , 11-I, p. 3.

(1925c), “A Terra e a evolución humana”, ANT, nº 209, 1-II, pp. 4-5.

(1925d), “Leria. O galeguismo d’Eloy Luis André”, Galicia , 5-III, p. 1.

(1925e), “Leria IX. El hombre de la calle”, Galicia , 18-III, p. 1.

(1925f), “Leria XVIII. Da medida das cousas”, Galicia, 7-IV, p. 1.

(1925g), “Leria XIX. Perguntas e respostas”, Galicia , 16-IV, p. 1.

(1925h), “Leria XX. Pra Ben-Cho-Shey”, Galicia , 17-IV, p. 1.

(1925i), “Leria XXIII”, Galicia , 24-IV, p. 1.

(1925k), “Leria XXVI. Cal e area”, Galicia , 27-IV, p. 1.

(1925l), “O hispanismo de Antonio Sardinha”, ANT, nº 2112, 1-V, p. 2.

(1925m), “Leria XXIX. Avangardismo e nacionalismo”, Galicia, 10-V, p. 1.

(1925n), “Leria XXXIV. Lástema de bois!”, Galicia , 16-V, p. 1.

(1925o), “Estudos sobre o Romantismo”, ANT, nº 213, 1-VI, pp. 1-2; nº 216, 1-IX, pp. 2-3.

(1925p), “Lembrando aos precursores”, ANT, 25-VII, pp. 7-8.

(1925q), “Leria LVIII. Da tenda na aldeia”, Galicia , 9-VIII, p. 1.

(1925r), “Leria LIX. Da superstición da máquina”, Galicia , 12-VIII, p. 1.

(1925s), “Leria LX. A terra e as máquinas”, Galicia , 13-VIII, p. 1.

(1925t), “Leria LXI. Mais das máquinas”, Galicia , 15-VIII, p. 1.

(1925u), “Leria LXII. Da transmutación do agrarismo”, Galicia , 16-VIII, p. 1.

(1925v), “Leria LXIII. Agrarismo e fisiocracia”, Galicia , 18-VIII, p. 1.

(1925w), “Leria LXIV. Do partido novo”, Galicia, 30-VIII, p. 1.

(1925x) [e E. COSTAS SÁNCHEZ], “Gobierno municipal rural”, in Primer Congreso de Economía Gallega , 7-8 outubro 1925, Lugo, Ayuntamiento de Lugo, 1926, pp. 142-144.

(1925y) A trabe d’ouro e a trabe d’alquitrán, A Coruña, Ed. Lar.

(1925z) O lobo da xente , A Coruña, Ed. Lar.

(1926a), “Leria LXXXIII. Do patriotismo”, Galicia , 14-I, p. 1.

(1926b), “A moderna literatura irlandesa”, Nós, nº 26, 15-II, pp. 5-9; nº 27, 15-III, pp. 4-12; nº 28, 15-V, pp. 2-5.

(1926c), “Leria XCII. Rusia e Galiza”, Galicia , 18-II, p. 1.

(1926d), “Nazonalismo galego”, Galicia, 25-VI, p. 1.

(1926e), “A interpretación da Historia e o valor do noso tempo (Encol das ideias do conde Keyserling)”, Nós, nº 33, 15-IX, pp. 2-11.

(1926f), “Da Renacencia Galega”, Céltiga, Buenos Aires, nº 35, 10-VI, pp. 7-8; nº 36, 15-VI, pp. 7-8; nº 37-38, 25-VII, pp. 7-8.

(1926g), “En tal día coma hoxe”, Galicia , 25-VII, p. 3.

(1926h), “Do futurismo e máis do karma”, Nós, nº 34, 5-X, pp. 3-5.

(1926i), A Coutada , A Coruña, Ed. Lar.

(1927a), “Da renacencia galega. A evolución do galego e os seus críticos”, ANT, nº 233, 1-II, pp. 9-10.

(1927b), “Ensaios de Phisiognomía”, Nós, nº 48, 15-XII, pp. 2-4; nº 51, 15-III-1928, pp. 42- 43.

(1927c) “Os europeos de Abrantes”, Nós, nº 39, 15-III e nº 40, 15-IV.

(1927d), “O Castro de Caldelas”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos , I,

(1928a), “Políteca do noso tempo”, ANT, nº 246, 1-III, pp. 3-5; nº 247, 1-IV, pp. 3-4; nº 248, 1-V, pp. 2-4; nº 249, 1-VI, pp. 2-4; nº 250, 1-VII, pp. 2-3.

(1928b), “Da Galiza Renascente”, ANT, nº 252, 1-IX, pp. 4-9; nº 253, 1-X, pp. 4-9; nº 256, 1- I-1929, pp. 6-9.

(1928c), “Vicetto ou o romantismo”, Nós, nº 53, 15-V, pp. 83-89; nº 54, 15-VI, pp. 107-113; nº 55, 25-VII, pp. 127-129.

(1928d), “Memorias de pouco tempo”, Ibidem, nº 58, 15-X, pp. 182-184

(1928e), “Prólogo” a R. VILLAR PONTE, Historia sintética de Galicia , pp. 7-12.

(1928f), Elementos de Metodología de la Historia , A Coruña, Ed. Nós.

(1928g), O porco de pé , A Coruña, Ed. Nós.

(1928h), O bufón d’El Rei , A Coruña, Ed. Nós.

(1929a), “Dédalus en Compostela (Pseudoparáfrase)”, Nós, nº 67, 25-VII, pp.123-129.

(1929b), “O idioma galego na nosa vida e na nosa cultura”, Céltiga

(1929c), “Os irmanciños”, ANT, nº 266, 1-XI, p. 3.

(1930a), “Escomencemos a falar de política”, ANT, nº 269, 1-II, pp. 8-9.

(1930b), “O señor feudal”, Nós, nº 74, 15-II, pp. 29-30.

(1930c), El problema político de Galicia , Madrid, Cía Iberoamericana de Publicaciones. Biblioteca Gallega, VI.

(1930d), “La política gallega”. Céltiga , nº 131, 10-VI, pp. 19-20.

(1930e), “Da Alemaña. I. A viage”, Nós, nº 79, 25-VII, pp. 140-144; nº 81, 15-IX, pp. 179- 185; nº 82, 15-X, pp. 206-207; nº 83, 15-XI, pp. 219-227.

(1930f), “Bon Ani-Novo, irmáns!”, ANT, nº 268, 1-I, pp. 3-4.

(1931a), Apuntes de Historia Universal y de España. Edad Media . Cuadernos Primero y Segundo, Santiago, Ed. Nós, s.a.

(1931b), Apuntes de Historia Universal y de España. Edad Contemporánea . Cuaderno Primero, Santiago, Ed. Nós, s.a.

(1931c), “O deber é berrar”, ANT, nº 279, 1-I, pp. 1-2.

(1931d), “Da Alemaña. II. O Rhin”, Nós, nº 86, 15-II, pp. 28-37; nº 88, 15-IV, pp. 75-76.

(1931e), “A ideoloxía do nacionalismo exposta en esquema”, ANT, nº 281, 1-III, pp. 2-3.

Tamén en Céltiga , nº 154, 25-V, pp. 7-9.

(1931f), “Sobr’a Universidade Compostelán”, Céltiga, nº 152, 25-IV, pp. 7-8.

(1931g), “Lerias Novas”, Suplemento de Nós , Ourense, nº 32, xullo, pp.1-10.

(1931h), “Da Alemaña. III. Berlín”, Nós, nº 88, 15-IV, pp. 77-79; nº 89, 15-V, pp. 91-93; nº 92, 18-VIII, pp. 144-152; nº 96, 15-XII, pp. 228-234; nº 100, 14-IV-1932, pp. 64-65; nº 102, 15-VI, pp. 108-110; nº 104, 15-VIII, pp. 143-151; nº 105, 15-IX, pp. 169-174; nº 106, 15-X, pp. 188-195; nº 107, 15-XI, pp. 201-207; nº 110, 15-II-1933, pp. 31-37; nº 111, 15-III, pp. 52-54; nº 112, 15-IV, pp. 60-68; nº 119, 15-XI, pp. 235-241; nº 120, 15-XII, pp. 254-259.

(1931i), “O programa do Nazonalismo”, ANT, nº 283, 1-V, p. 4.

(1931k), “Cumprindo co noso deber”, ANT, nº 284, 1-VI, pp. 2-3.

(1932a), “Non lle cantes cantos brandos”, Heraldo de Galicia , Ourense, nº 62, 4-I, p. 1. Tamén ANT, nº 292, 1-II, p. 4.

(1932b), “Mensages”, Heraldo de Galicia, nº 67, 8-II, p. 1.

(1932c), “Leria Nova. Sin novedad en el frente”, Heraldo de Galicia, nº 79, 9-V, p. 1.

(1932d), “Pensamento en col da fé e mais da cultura. I. Da renacencia do catolicismo”, Logos, Pontevedra, nº 18, xuño, pp. 81-83.

(1932e), “Pensamento en col da fé e mais da cultura. II. Galiza e a renacencia católica”, Logos, nº 19, xullo, pp. 97-100.

(1932f), “Sobre o Estatuto Galego”, Heraldo de Galicia , nº 98, 19-IX, p. 1.

(1932g), “Pensamento en col da fé e mais da cultura. III. Catolicismo e latinismo”, Logos, nº 23, novembro,pp.161-166.

(1932h), “Compostelanas”, Heraldo de Galicia , nº 112, 26-XII, p. 2.

(1933a), “Leria Nova. I. Pra os que combaten o Estatuto de Galiza. II. Euriberia e afroiberia. III. Revolución”, Heraldo de Galicia, nº 115, 16-I, p. 1.

(1933b), “Leria Nova. O que van buscando os galeguistas”, Heraldo de Galicia , nº 116, 23-I, p. 1.

(1933c), “Leria Nova. Os númaros de Bóveda”, Heraldo de Galicia, nº 119, 13-II, p. 1.

(1933d), “Si fracasara el Estatuto”, Heraldo de Galicia , nº 121, 27-II, p. 1.

(1933e), “A Paixón de Cristo e a historia”, Logos, nº 28-29, abril-maio, pp. 69-71.

(1933f), “Lume Novo”, ANT, nº 298, 24-VI, p. 1.

(1933g), “Nós, os inadaptados”, Nós, nº 115, 25-VII, pp. 115-123.

(1933h), “Leria Nova. I. Uruguay. II. Soviets. III. Estatuto”, Heraldo de Galicia , nº 143, 31-VII, p. 1.

(1933i), “Carta aberta a D. Víctor Casas”, Heraldo de Galicia , nº 153, 16-X, p. 1.

(1933k), “Leria Nova. O deber do galeguismo”, Heraldo de Galicia , nº 155, 30-X, p. 1. Tamén en ANT, nº 316, 6-XI, p. 2.

(1933l), “Folklore de Melide” e “Estudo etnográfico de Terra de Melide”, in Terra de Melide, Santiago, Seminario de Estudos Galegos.

(1934a), “Manuel Murguía”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos , Santiago, VI, pp. IX- XLVI.

(1934b), “Mitteleuropa. I. Praga”, Nós, nº 122, 15-II, pp. 28-34; nº 123, 15-III, pp. 49-55; nº 124-125, abril-maio, pp. 89-91; nº 126-127, xuño-xullo, pp. 116-117; nº 128-129, agosto- setembro, pp. 136-139.

(1934c), “Nacionalismo galego”, Alento, nº 1-2, xullo-agosto, pp. 4-8; nº 3, setembro, pp. 36- 40; nº 5, novembro, pp. 84-86; nº 6, decembro, pp. 123-126; nº 7-8, xaneiro-febreiro 1935, pp. 157-163. TAmén en ANT, nos. 351, 353, 354, 355, 361, 363, 364, 365, 366, 367, do 6-X ó 25-V-1935.

(1934d), “Mitteleuropa. 2. Viena”, Nós, nº 128-129, agosto-setembro, pp. 139-142; nº 131- 132, nov.-dec., pp. 185-189; nº 134, 15-II-1935, pp. 35-37; nº 135, 15-III, pp. 58-60, nº 136, 15-IV, pp. 72-76; nº 137-138, maio-xuño, pp. 100-107.

(1934e), “Espranza no horizonte”, ANT, nº 347, 8-IX, p. 4 (Reproducido de Euzkadi ).

(1934f), Mitteleuropa , Santiago, Ed. Nós.

(1935a), “Leria Nova. Os camiños de Deus”, Heraldo de Galicia , nº 214, 14-I, p. 1.

(1935b), “Leria Nova. Pol-o primeiro camiño”, Heraldo de Galicia, nº 215, 21-I, p. 1.

(1935c), “Leria Nova. Pequena espricadeira do anterior”, Heraldo de Galicia , nº 216, 28-I, p. 1.

(1935d), “Leria Nova. Perguntas e respostas”, Heraldo de Galicia , nº 218, 11-II, p. 1.

(1935e), “Leria Nova. Imos percisando mais”, Heraldo de Galicia, nº 219, 18-II, p. 1.

(1935f), “Leria Nova. Tempo sen alma”, Heraldo de Galicia, nº 220, 25-II, p. 1.

(1935g), “Leria Nova. O movemento católico”, Heraldo de Galicia, nº 224, 25-III, p.1.

(1935h), “Sobre la Asamblea del Partido Galleguista”, Heraldo de Galicia , nº 229, 29-IV, p. 1.

(1935i), “Leria Nova. Un pouco de doutriña política”, Heraldo de Galicia , nº 233, 27-V, p. 1.

(1935k), “Leria Nova. O primado da vida privada”, Heraldo de Galicia , nº 235, 10-VI, p.1.

(1935l), “A vocación filosófica de Galiza”, Logos, nº 46, xullo-setembro, pp. 57-62.

(1935m), “A leenda do Graal”, Nós, nº 139-144, xullo-decembro, pp. 176-182.

(1937a), “Sobre el pacifismo y la guerra”, Misión, Ourense, nº 1, 15-II, pp. 13-14.

(1937b), “La virtud como defensa”, Misión, nº 1, pp. 8-9.

(1937c), “Ensayos sobre el marxismo”, Misión, nº 20, 1-XII, pp. 10-11; nº 21, 15-XII, pp. 10- 11; nº 23, 15-I-1938, pp. 10-11; nº 24, 1-II, pp. 10-11; nº 25, 15-II, pp. 8-11; nº 26, 1-III, pp. 9-13.

(1937d), El sentido espiritual de la Historia , Ourense, Ed. Misión.

(1937e), Psicología del librepensador , Ourense, Suplemento de Misión.

(1938a), “La ciencia jurídica y el bolchevismo”, Misión, nº 23, 15-I, pp. 3-4.

(1938b), “Oswald Spengler y la actualidad”, Misión, nº 31, 15-V, pp. 4-5; nº 32, 1-VI, pp. 4-5.

(1938c), “Estudios sobre el judaísmo”, Misión, nº 40, 1-X, pp. 9-11; nº 41, 15-XI, pp. 10-11; nº 42, 1-XI, pp. 9-10; nº 43, 15-XI, pp. 9-11; nº 44, 1-XII, pp. 9-11.

(1938d), El Fuero del Trabajo, glosado, Ourense, Suplemento de Misión.

(1944a), Historia de los judíos desde la destrucción del Templo, Madrid.

(1947a), Satanás. Biografía del diablo, Madrid, Libros y Revistas

(1952a), Historia de Galicia , Vigo, Ed. Galaxia.

(1953a), La `puerta de paja, Barcelona, Ed. Planeta.

(1959a), “En memoria de Florentino López Cuevillas”, Boletín de la Real Academia Gallega , nº 333-338, novembro, pp. 127-133.

(1961a), El Libro de las Horas , Ourense, Gráficas Tanco.

(1961b) Leria . Ed. Galaxia.

(1962a), “Etnografía. Cultura espiritual”, in R. Otero Pedrayo, dir., Historia de Galicia . Buenos Aires, Ed. Nós, Vol.1.

(1963a), Mitología cristiana , Madrid, Editora Nacional.

(1968a), Orden y caos, Madrid, Escelicer.

(1976a) Manuel Murguía. Ed. Galaxia.

(1990), Las Tinieblas de Occidente. Ensayo de una valoración de la civilización europea , ed. de Manuel Outeiriño, Santiago, Sotelo Blanco.

PRINCIPAIS ESTUDOS SOBRE VICENTE RISCO

BEIRAS TORRADO, Xosé M., “Vicente Risco e nós. Notas pra unha leria”, Grial , nº 20, abril- xuño 1968, pp. 162-183.

BERAMENDI, Justo G., Vicente Risco no nacionalismo galego, Santiago, Ed. do Cerne, 1981, 2 vols.

BOBILLO, Francisco, Nacionalismo gallego. La ideología de Vicente Risco, Madrid, Ed. Akal, 1981.

CAGIAO, JORGE, “Nación e Federalismo. Reflexións sobre a actualidade do pensamento de Risco e Castelao” A Trabe de Ouro. Nº 84. 2010.

CASEIRO, DELFÍN. Unidade Didáctica sobre “O porco de pé”. Fundación Vicente Risco. 2008.

CASARES, CARLOS, Vicente Risco. Vigo. Ed. Galaxia. 1981.

CASARES, CARLOS – LEZCANO, ARTURO – RISCO, ANTÓN, Para leer a Vicente Risco. Vigo. Ed. Galaxia. 1987.

GONSAR, CAMILO. “Vicente Risco”. A Trabe de Ouro. Nº 81. 2010.

JUANA, Jesús de, Aproximación al pensamiento e ideología de Vicente Risco, Ourense, Diputación Provincial, 1985.

LEZCANO, Arturo, Vicente Risco, Santiago, Xunta de Galicia, 1996.

LORENZANA, Salvador (F. Fernández del Riego), “O galeguismo ideolóxico de Vicente Risco”, Grial, nº 63, 1979.

LORENZO FERNÁNDEZ, Xaquín, “Don Vicente Martínez Risco y Agüero”, Boletín de la Real Academia Gallega , XXX, nº 351, decembro 1969, pp. 261-265.

LUGRÍS, Ramón, Vicente Risco na cultura galega , Vigo, Ed. Galaxia, 1963.

OTERO PEDRAYO, Ramón, “Lembranza do mestre Vicente Risco”, Boletín da Real Academia Gallega , nº 351, 1969, pp. 266-270.

OUTEIRIÑO, Manuel. “O humor político de Risco” Estudo introdutorio á edición facsímile de O Porco de pé . Vigo. Ed. Galaxia. 2008.
“Sobre a Coutada” A Trabe de Ouro. Nº 80. 2009.

RISCO, Antón, La obra narrativa de Vicente Risco, Ourense, Caixa Ourense, 1987.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, M., “Risco e o pensamento filosófico”, Grial , nº 80, abril-xuño 1983, XXI, ppp. 131-141.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, OLIVIA., Estética e teoría da cultura en Vicente Risco, Vigo. Galaxia. 2001.
“Castelao e Vicente Risco na Europa de entreguerras” A Trabe de Ouro. Nº 80. 2009.

TORRES QUEIRUGA, Andrés, “Vicente Risco entre a ortodoxia e o galeguismo”, Encrucillada , nº 8, 1984, pp. 415-432.

VARELA, José Luis, “Vicente Risco (1884-1963). In memoriam”, Arbor, xuño 1963, pp. 128- 137.

VVAA. Congreso Vicente Risco (Ourense, 18-21 outubro 1995), Santiago, Xunta de Galicia, 1995.
O mestre sempre vivo. La Voz de Galicia. 2003.

“O porco de pé 80 anos despois: Estudos de Manuel Forcadela, Alva Martínez Teixeiro, Cesar Morán Fraga e Anxo tarrio Varela”. Boletín Galego de Literatura, nº 39-40 / 1º e 2º semestre (2008)
Unidade Didáctica sobre a Velliña Vella (Manolo Busto Magdalena, Eugenia Múñoz Fernández, José María Eguileta Franco, Constantino Pazos Sobrino)
*
*
*
*