Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

Fundacion Vicente Risco
· SEDE
*
Na rúa San Lorenzo, na que foi casa petrucial da dona de Vicente Risco, dona Carme Fernández. Hoxe de propiedade municipal, é cedida á Fundación Vicente Risco para custodia dos fondos bibliográficos, documentais e plásticos de Vicente Risco e do seu fillo Antón.

· OBXECTIVO
*
A Fundación Vicente Risco abre o sector xeneralista das súas instalacións e adía a dos andares especializados, mentres traballa arreo no delicado labor de seleccionar a documentación, para a pór a disposición dos investigadores e estudosos.
*
ESTATUTOS

· PRELIMINAR
*
Art. 1º.- A Fundación Vicente Risco constitúese ao abeiro do artigo 34.1 da Constitución Española e réxese pola Lei 7/1983 do 22 de xuño de Réxime das Fundacións de Interese Galego, a Lei 11/1991 de 8 de novembro, de reforma da Lei 7/83, polo Decreto248/1992 do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento do protectorado das Fundacións de Interese Galego, as demais disposicións legais aplicabeis, e por estes Estatutos, terá personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, sen outras limitacións que as establecidas polas leis e polos presentes Estatutos.

Art. 2º.- O cumprimento dos obxectivos fundacionais, e todo canto a eles atinxe, confíase ao seu padroado sen ningunha limitación nas súas actuacións, sen prexuízo do previsto nestes estatutos e no establecido con carácter xeral e obrigatorio nas disposicións legais aplicabeis, moi especialmente respecto á presentación da memoria anual e á liquidación do presuposto de cada exercicio económico.

Art. 3º.- A Fundación Vicente Risco terá o seu domicilio social en Allariz (Ourense) na rúa San Lorenzo, 3, que se poderá trasladar previo o correspondente acordo do Padroado. A Fundación poderá establecer delegacións noutros lugares do territorio español ou do estranxeiro, previo acordo ao efecto; e no que se concretarán o domicilio e as funcións que serán desempeñadas polas respectivas delegacións.

· TÍTULO I: OBXECTO DA FUNDACIÓN
*
Art. 4º.- A Fundación Vicente Risco non establece ningún límite xeográfico para a súa actuación, sendo o seu obxecto:
a.- A conservación da biblioteca, manuscritos, notas, debuxos de Vicente Risco e do seu fillo Antón Risco, así como dos seus obxectos persoais e de obras artísticas que lles pertenceron, así como os dereitos que dela se deriven. Todo o cal se reunirá na casa de Allariz que pertenceu á familia da dona de don Vicente e nai de Antón, dona María del Carmen Fernández Gómez.
b.- O estudo e difusión da obra de Vicente e Antón Risco, así como daqueles temas tratados na súa obra e obxecto da súa preocupación intelectual.
c.- A organización de grupos de traballo que estuden temas que foron particularmente caros a Vicente e Antón Risco, é dicir, as literaturas fantásticas, as vangardas artísticas e literarias, a estética comparada, o orientalismo, a pedagoxía, así como o estudo de diferentes aspectos da literatura, a cultura, o nacionalismo galego e as dimensións históricoantropolóxicas da identidade galaica.

· TÍTULO II: MEMBROS DO PADROADO
*
Art. 5º.- Os integrantes do Padroado da Fundación poderán ser membros fundadores, adheridos ou de honra.
Con posterioridade ao outorgamento da Carta Fundacional, poderán adherirse á Fundación aquelas persoas xurídicas que presenten a solicitude de adhesión e sexan aceptados polo Padroado, e que cumprann os compromisos adquiridos.
O acordo de incorporación do novos membros esixirá a maioría dos dous tercios do Padroado.
O Padroado, se así o considera, poderá nomear "Membros de Honra" a aquelas persoas xurídicas que contribúan de modo salientábel á realización dos obxectivos fundacionais.
Establécese tamén a figura de «membro colaborador», para aquelas persoas xurídicas que sen formar parte dos órganos deliberantes e rectores do Padroado, manteñen algún tipo de colaboración coas actividades da Fundación.

· TÍTULO III: FUNCIONAMENTO DO PADROADO A.- DO PADROADO
*
Art. 6º.- A representación, o goberno e a administración da Fundación corresponde de maneira exclusiva ao Padroado, sen máis limitacións cás impostas pola Lei. A execución destas decisións corresponderá á Xunta Rectora.

Art. 7º.- O Padroado é soberano no cumprimento da súa misión, sen prexuízo de que o Protectorado exerza as facultades que as leis lle atribúen sobre as Fundacións de Interese Galego.

Art. 8º.- O Padroado é titular exclusivo de todas as facultades e potestades que en dereito se precisen para o eficaz desenvolvemento dos obxectivos fundacionais e interpretará sen limitacións os presentes estatutos.
Sen embargo, o Padroado poderá delegar as súas facultades nun ou maís apoderados xerais ou especiais con funcións e responsabilidades mancomunadas e solidarias.

Art. 9º.- Os cargos dos membros integrantes do Padroado serán de confianza e actuarán de forma gratuíta, pero terán dereito, previa xustificación, ao aboamento dos gastos que o exercicio do cargo lles producise.

Art. 10º.- O Padroado reunirase en Asemblea cantas veces sexa convocado polo Presidente ou cando o solicite un tercio dos seus membros.
Nos tres primeiros meses de cada ano a Xunta Rectora deberá convocar unha xuntanza para aprobar a memoria e a liquidación do orzamento ordinario e o balance correspondente ao exercicio anterior. Nesa mesma Asemblea aprobarase o orzamento e a programación do exercicio en curso.
O Secretario, a instancia do Presidente, deberá facer a convocatoria, polo menos, con dez días de antelación, incluíndo a orde do día das reunións, o lugar, o día e a hora da primeira e segunda convocatoria.

Art. 11º.- O Padroado estará validamente constituído cando concorran en primeira convocatoria a maioría absoluta dos seus membros, ou en segunda convocatoria sempre que estean presentes un mínimo de un trecio dos membros do Padroado. A este efecto o voto delegado considérase presente. Os acordos tomaranse por maioría absoluta dos asistentes.
No suposto que algún membro do padroado non poida asistir á Asemblea poderá delegar o seu voto por escrito noutro membro do Padroado. Ou facelo constar por correo electrónico á Secretaría da Fundación, cando menos cun día de antecedencia á celebración da Asemblea.

· B.- XUNTA RECTORA
*
Art. 12º.- O Padroado, composto polos membros fundadores, adheridos e honra, que teñen voz e voto, elixirá entre eles a Xunta Rectora; e poderán delegar as súas funcións, en caso de impedimento ou ausencia debidamente xustificada, noutro membro da Xunta Rectora que actuará cos mesmos dereitos e obrigas có titular. A Xunta Rectora será elixida cada catro anos, podendo ser re-elixida, e terá como competencia a execución do establecido no artigo 6º. Componse dos seguintes cargos:
  • Presidente.
  • Vice-presidente.
  • Secretario.
  • Tesoureiro.
Un vocal por cada unha das seccións nas que está dividida a Fundación: Ideoloxia e Política, Antropoloxía e outras Ciencias Sociais, Literatura, Educación e Artes Plásticas. E poderanse designar outros vocais para cubrir distintos aspectos que esixa a actividade da Fundación, e cuxo responsábel pasará a integrarse na Xunta Rectora.

Art. 13º.- O Presidente é o representante da Fundación. Na súa ausencia, a representación da mesmarecaerá no Vice-presidente.

Art. 14º.- O Secretario é o responsábel de levar o Libro de Actas e de emitir as certificacións que correspondan. Tamén está facultado para presentar escritos e solicitudes no nome da Fundación perante as diferentes administracións en ausencia ou delegación do Presidente e do Vice-presidente.

Art. 15º.- O Tesoureiro é o responsábel da contabilidade da Fundación.

Art. 16º.- Os Vocais serán responsabeis das diferentes seccións nas que se constitúe a Fundación e realizarán aquelas actividades que lles encomende o Padroado.

· TÍTULO IV: PATRIMONIO E RÉXIME ECONÓMICO
*
Art. 17º.- O Patrimonio da Fundación pode estar integrado por toda clase de bens e dereitos, sen outras limitacións que as impostas pola Lei.

Art. 18º.- O Patrimonio actual da Fundación está formado por: 1. A doazón inicial, bes inmobeis e mobeis que servirán para cumprir os fins fundacionais. 2. As achegas dos membros adheridos, nas condicións fixadas polo Padroado, e as doazóns anuais ou extraordinarias que aceptan satisfacer voluntariamente os fundadores. 3. Calesquera outros bens e dereitos que, no sucesivo, adquira a Fundación a título oneroso ou gratuíto en entidades públicas e privadas, ou de particulares, en especial: subvencións, doazóns, herdanzas ou legados (estes dous últimos sempre a beneficio de inventario) Para aceptar herdanzas ou legados será necesaria a autorización previa do Padroado.

Art. 19º.- Os medios económicos para o logro da finalidade fundacional poderán estar compostos por:
1. Os froitos ou rendas, produtos ou beneficios do capital ou patrimonio das actividades que realiza a Fundación.
2. As doazóns "inter vivos", herdanzas e legados que reciba, e os demais bens que adquira por calquera título.
3. As subvencións e aportacións que poida recibir dos entes públicos e particulares, previa aceptación da Xunta Rectora.

Art. 20º.- Os bens adquiridos por herdanzas, legados, doazóns, ou calquera título gratuíto aplicaranse ou conservaranse segundo a vontade do transmitente e condicións establecidas no título de adquisición.

Art. 21º.- Para asegurar a garda dos bens constitutivos do patrimonio da Fundación observaranse as seguintes regras:
1. Os bens inmobeis de dereitos reais inscribiranse no Rexistro da Propiedade a nome da Fundación. Os demais bens susceptibeis de inscripción deberán inscribirse nos Rexistros correspondentes. 2. Os valores mobiliarios e fondos públicos serán confiados polo Padroado en réxime de depósito administrativo a unha entidade bancaria ou caixa de aforros.
3. Os demais bens mobeis, os títulos de propiedade, os resgardos de depósito e calquera documento acreditativo de dominio, posesión, uso e disfrute ou calquera outro dereito de que sexa titular a Fundación poderá ser confiado polo propio Padroado á persoa na que se delegue.
4. Todos os bens da Fundación inventariaranse nun Libro de Rexistro do Padroado.

Art. 22º.- O Padroado confeccionará para cada exercicio económico un orzamento ordinario, no que se recollerán os ingresos e gastos ordinarios.
Nos ingresos figurará canto perciba a Fundación por calquera concepto. Nos gastos citaranse por separado os gastos xerais e poderanse destinar os excedentes de ingresos a incrementar o capital da Fundación.

Art. 23º.- O Padroado deberá confeccionar un orzamento extraordinario cando se trate de levar a cabo actuacións excepcionais, non incluídas no orzamento ordinario, que requerirá a súa aprobación polo Padroado.

Art. 24º.- Os ingresos que por calquera concepto obteña a Fundación serán sempre aplicados ao cumprimento dos obxectivos fundacionais. Os gastos xerais ou de administración non poderán exceder do 10% dos ingresos.
O remanente que se obteña, caso de non agotar os límites establecidos nos apartados anteriores, será destinado a incrementar o capital, previsión de gastos extraordinario e outras actividades que beneficien á Fundación.

· TÍTULO V: MODIFICACIÓN, FUSIÓN E EXTINCIÓN
*
Art. 25º.- O Padroado pode promover a modificación destes estatutos sempre que non sexa contraria á vontade dos fundadores e aos fins fundacionais.
O acordo de modificación deberá ser adoptado polo voto favorábel de dous tercios dos seus membros asistentes sempre que, ademais, resulte a maioria absoluta dos seus membros.

Art. 26º.- O acordo de modificación comprenderá necesariamente os seguintes termos:
1. A exposición razoada da causa determinante de modificación.
2. O contido de modificación, que se deberá afastar o menos posíbel dos presentes estatutos.
3. Un estudo económico de viabilidade da modificación e o programa de adaptación das instalacións, cando proceda.

Art. 27º.- Procederá a extición da Fundación:
1. Cando as disposicións da carta fundacional ou dos presentes estatutos sexan revocados, alterados ou modificados por persoa, autoridade ou xurisdición diferente do padroado e sen coñecemento deste.
2. No caso de que o estado ou outro organismo, autoridade ou tribunal pretendesen interferir, minguar, alterar, modificar, contrariar ou de calquera outra forma non respectar, observar, influír e gardar a vontade recollida nestes estatutos e na escritura fundacional.
3. Cando resulte imposíbel realizar os obxectivos fundacionais.
4. Por calquera outra causa expresada na Lei.

Art. 28º.- O expediente que se incoe para a extinción da Fundación comprenderá necesariamente:
1. A exposición razoada da causa determinante dela.
2. O balance da Fundación.
3. A proposta de designación de liquidadores, o programa da súa actuación e o proxecto de distribución dos bens integrantes do patrimonio da Fundación ou do produto da venda dos mesmos faráse, unha vez outorgadas as distintas autorizacións previstas polas leis, libremente polo Padroado a favor doutras fundacións ou entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro que poideran cumprir finalidades semellantes.
No caso de se extinguir a Fundación, os bens de que fora propietaria pasarán a outra entidade de finalidade semellante designada polo Padroado.
Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2019
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q