Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 ADELAIDA VIDAL VIZCAYA GAÑA A XII EDICIÓN DO PREMIO RISCO DE CREACIÓN LITERARIA

Imprimir FVR - 28-Novembro-2011 - 23:49:27 

 

ACTA DO XURADO PARA O XII PREMIO RISCO DE CREACIÓN LITERARIA

No Concello de Ourense, sendo as trece horas do día vinte e seis de novembro de dous mil once, REÚNESE o xurado nomeado para o Premio Risco de Creación Literaria de Ourense na súa duodécima edición, e que estivo composto polas seguintes persoas: Arturo Lezcano Fernández (envía a súa valoración por escrito) Xulio García Golpe, Constantino Pazos Sobrino, Fernando Méndez e Ánxela Gracián en representación da editorial Sotelo Blanco; actuando como secretario Luís Martínez-Risco Daviña da fundación Vicente Risco, sendo a Presidenta do Xurado a Concelleira de Cultura, Festas e Festival de Cine, Auditorio e Normalización Lingüística, Dona Isabel Pérez González (sen voz nin voto)

O Secretario fai constar o agradecemento a todos os membros do xurado pola súa participación.

Tras unha ampla deliberación, acordouse conceder o XII Premio Risco de Narrativa ao traballo presentado co título:

OLLADAS

O xurado cualifícaa como unha novela na que cómpre salientar un relato minimalista, cheo de realismo e frescura narrativa. Con personaxes moi contemporáneos que apostan polos soños. A trama está sostida por un narrador omnisciente que "todo o sabe", e non entanto non emite xuízos de valor, deixando que os personaxes teñan autonomía e identidade propias.

O secretario procede á apertura do sobre correspondente, resultando autora da obra gañadora:

Adelaida Vidal Vizcaya

En proba de conformidade, subscríbese a presente acta da que eu como Secretario dou testemuño no lugar e data arriba citados.

Ourense, 26 de novembro de 2011

Luís Martínez-Risco Daviña


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q